i

Kontakt

F.H.U. "NAFI"

Żebrowski Waldemar

mistrz kominiarski

87-800 Włocławek, 

ul.Toruńska 95B 

Tel.: 609-538-149

Akty prawne

Przepisy związane z kominami i wentylacją
Usługi kominiarskie wykonujemy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.16 grudnia 2002 roku weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z 2002 r. poz. 690). Łącznie z wcześniej wydaną ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U nr 92, poz. 460). reguluje ona między innymi zasady użytkowania i konserwacji przewodów kominowych.
W myśl powyższych przepisów, właściciel › zarządca i użytkownik budynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego
użytkowania urządzeń ogrzewczych oraz kominowych.


Polskie Normy dotyczące kominów, wentylacji i ogrzewania
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego l uzyteczności publicznej -
Wymagania.
PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.
PN-67/B O3410- Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
PN-87/B-02411- Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania.
PN-87/M-35350- Kotiy grzewcze niskoterrperaturowe gazowe. Wymagania i badania.
PN-93/B-O2869- Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej.

Kalendarz

 

Odwiedziny